Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Hoàng Dược Thảo (Radio VNHN)

hoang-duoc-thao

Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Hoàng Dược Thảo (Radio VNHN)

Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Hoàng Dược Thảo (Radio VNHN) from tieudietcongsan on Vimeo.