Liên Thành Trả Lời Phỏng Vấn SBS Radio Úc 14-16 07-2009

Liên Thành Trả Lời Phỏng Vấn SBS Radio Úc 14-16 07-2009

Liên Thành Trả Lời Phỏng Vấn SBS Radio Úc 14-16 07-2009 from ditmehochiminh on Vimeo.