NB Việt Thường : Toàn dân VN là nô lệ 100% cho VGCS & các thế lực tài phiệt thế giới

no-le-vn

NB Việt Thường : Toàn dân VN là nô lệ 100% cho VGCS & các thế lực tài phiệt thế giới

ngày 09-05-11 – ky nguyên 2000 – http://nhabaovietthuong.blogspot.com/

phần 1 Lao động Việt Nam là nô lệ 100%

http://www.youtube.com/watch?v=2YL6cGkq22s

phần 2-

http://www.youtube.com/watch?v=kqy7Xb0zD1I

phần 3- NB Việt Thường: báo chí VGCS bịt mồm công nhân VN

http://www.youtube.com/watch?v=SPOnJVBU9Bw