Nhạc chế: quốc ca CHXHCNVN (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam)

viet-nam

Nhạc chế: quốc ca CHXHCNVN (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam)

Đoàn quân cộng nô kia như một lũ chó. Chúng bây từ đâu mang điêu tàn vào Nam. Từ ngoài Bắc suốt kiếp chúng bây nghèo đói. Lết vào Nam vơ vét không ngừng tay. Vì đô la nên bán quê nhà. Ải Nam Quan, Hoàng Sa bây bán luôn. Lòng người dân căm phẫn vô cùng quyết phanh thây giặc Hồ. Mày chết đi! Mày chết đi! Lũ quân cộng nô gian ác hung tàn

http://www.youtube.com/watch?v=E6dXKLb2guE