súc vật mai chí thọ súc vật thích quảng độ tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh

vo-luong-tam

súc vật mai chí thọ súc vật thích quảng độ tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh

Những người tù vô lương tâm (Lệ Tuyền)