Phật tử Tố giác Thích Hộ Giác – Thích Giác Đẳng cướp 200000 của Phật tử Thụy Sĩ

thich-ho-giac-thich-giac-dang

Phật tử Tố giác Thích Hộ Giác – Thích Giác Đẳng cướp 200000 của Phật tử Thụy Sĩ

1_4 HT Hộ Giác- HT Giác Đẳng cướp 200,000 quan Thuỵ Sĩ của Phật tử:

http://www.youtube.com/watch?v=qNGLHLvuB7E

2_4 HT Hộ Giác- HT Giác Đẳng cướp 200,000 quan Thuỵ Sĩ của Phật tử:

http://www.youtube.com/watch?v=AqS8gXW4MM8

3_4 HT Hộ Giác- HT Giác Đẳng cướp 200,000 quan Thuỵ Sĩ của Phật tử:

http://www.youtube.com/watch?v=zE33W3Fr_x8

4_4 HT Hộ Giác- HT Giác Đẳng cướp 200,000 quan Thuỵ Sĩ của Phật tử:

http://www.youtube.com/watch?v=LCH1JzTs2ro