Video Bùi Dương Liêm phỏng vấn Trương Minh Hòa về quyển sách ” The Dark Journey”

the-dark-journey

Video Bùi Dương Liêm phỏng vấn Trương Minh Hòa về quyển sách ” The Dark Journey”

Part 1/3:


Part 2/3:


Part 3/3:


http://www.youtube.com/user/bebeliem