Trong Long Dich – Tran Trung Quan

Trong Long Dich – Tran Trung Quan

Tác phẩm: “Trong Lòng Địch” của tác giả Trần Trung Quân do Quan Hưng diễn đọc tố cáo tội ác việt gian cộng sản và phật giáo ấn quang:


Part 1-2


Part 3-4:


Part 5-6:


Part 7-8:


Part 9-10:


http://www.viddler.com/explore/kn2000